СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

Образователен медиатор

СУ "Васил Левски", град Дулово, община Дулово
ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО
ДЛЪЖНОСТ: Образователен медиатор
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 2
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 01. 07. 2022 г.
МЯСТО НА РАБОТА: СУ "Васил Левски"- гр. Дулово
ОБРАЗОВАНИЕ: средно общо
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: няма
ДРУГИ: работното място е по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници"
РАБОТНО ВРЕМЕ: пълно
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
-Заявление за заемане на длъжността
-Професионална автобиография
-Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
-Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: за определен срок, до 31.12.2022 г.
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
ОТ: 29.06.2022 г.
ДО: 01.07.2022 г. до 9 и 30 ч.
В СГРАДА НА: СУ "Васил Левски", град Дулово, община Дулово; събеседване- 01. 07. 2022 г. от 10 ч.
Адрес: гр. Дулово, ул. Кирил и Методий 11, ет. 2, деловодство
Телефон: 0893393740
Забележка!
Свидетелство за съдимост(ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение)/копие/ и
Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатът е прекъснал повече от
3 месеца трудово правоотношение)/копие/ се изискват от кандидата който ще бъде назначен на обявената длъжност.
дата на подаване: 2021-09-09