СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

Процедури за приемане на ученици и издаване на документи

Процедура за издаване на диплома за завършено средно образование ---> тук

Процедура за валидиране на документи --> тук

Процедура за приемане на ученици в 1, 5 и 8 клас --> тук

Процедура за издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите --> тук

Процедура за издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити --> тук

Процедура за издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити --> тук

 

Признаване, приравняване и валидиране на резултати от обучението (ЗПУО) --> тук

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава --> тук

 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи --> тук

Заявление за издаване на дубликат --> тук