СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

"Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти"

Проектът ще се изпълнява през три учебни години-2018/2019 г.,2019/2020 г.,2020/2021 г.Квалификационната програма е насочена към всички работещи в системата на училищното и предучилищно образование.Всеки педагогически специалист ще може да заяви желанието си за включване в обучение за повишаване на квалификацията му,чрез регистрация в информационната система.Конкретен бенефициент на проекта е Министерство на образованието и науката.

https://teachers.mon.bg/