СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

"Подкрепа за приобщаващо образование"

Проекта е на обща стойност 31000000 лв и се финансира по оперативна програма "Нука и образование за интелигентен растеж",съфинансирана от Европейския социален фонд.Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп на образование на деца и ученици със СОП,с хронични заболявания,в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищно образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

https://eumis2020.government.bg/