СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

Твоят час

Твоят час през новата учебна година – крайни срокове

И през новата  учебна 2017 / 2018 г. продължава изпълнението на проект „Твоят час”. Той е най-мащабната програма на Министерство на образованието, насочена към развитие на извънкласни дейности по интереси и допълнителни занимания за  преодоляване на обучителни затруднения, имаща амбицията да достигне до всички училища в страната. Проектът се финансирана от ос 2 на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” и се реализира от МОН.

По-долу напомняме за основните срокове, които следва да бъдат спазени при изпълнението на проект ”Твоят час”:

– От 19.06.2017 г. електронната платформа http://tvoiatchas.mon.bg/ е отворена за публикуване на извънкласни дейности за следващата 2017/2018 учебна година. На практика всичко, свързано с търсенето и предлагането на дейности по проекта става чрез електронната платформа;

– Регистрацията на физическите и юридическите лица, които предлагат извънкласни дейности в електронната платформа се извършва до 15 септември.  Юридически лица, които са регистрирани през предходната учебна година, не е необходимо да правят нова регистрация. Нужно е да направят актуална регистрация на дейностите, които предлагат. Не пропускайте да посочите училището / училищата, за които предлагате дейностите, колеги! В противен случай вашите дейности няма да излезнат при „засичането” на предлагани и търсени дейности;

– 25 септември е една от ключовите дати за новата учебна година: до 25.09 се регистрират търсените, както и предлаганите извънкласни дейности.

Посоченото означава, че до 25.09 училищата трябва да проведат проучване на желанията на учениците за участие в занимания по интереси, както и анкетните проучвания за необходимите дейности за преодоляване на обучителни затруднения;

– В тридневен срок от публикуване на заявените от училищата извънкласни дейности, председателят на съвета „Твоят час“ генерира от електронната платформа на проекта справка за откритите съответствия между предлаганите от физическите и юридически лица за населеното място и за заявените от училището извънкласни дейности и организира заседание за разглеждането й;

– До 2 октомври подават заявление и декларация за информирано съгласие (Приложение № 2) за участие в избраните дейности по интереси;

 9 октомври 2017 г. е другата ключова дата. До 9.10 директорите следва да утвърдят училищните програми „Твоят час”, съдържащи извънкласни дейности по интереси и занимания за  преодоляване на обучителни затруднения.

След 9 октомври могат да започнат дейностите, включени в училищните програми „Твоят час”

ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ вижте тук    

Източник: amalipe.com

Снимка: freeimages.com

 

АНКЕТИ за проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проекта "Твоят час"
Екипът за организиране и управление на проекта подготви електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта. 
 
Същите са както следва: 

Анкета за учениците:  тук

Анкета за родителите: тук

Анкета за членовете на съветите „Твоят час“: тук

Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г.