СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

Приложения в ел.форма за Лицензирани доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства.

 

Лицензирани доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства.

 

Приложения :

1. Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства.

2. Информация за същността на всеки един вид социална услуга.

3. Добри практики за работата с децата и техните семейства.

4. Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в друго критични ситуации.

Механизъм за противодействия на тормоза и насилието

Въпросник за учителя

Въпросник за ученика

ОБЛАСТ СИЛИСТРА


гр. Дулово, ул. „Кирил и Методий“ №11 0895 14 06 00 cop.dulovo@gmail.com Център за обществена подкрепа Магдалена Панева

Държавна агенция за закрила на детето

 "Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст"

116 111- Национална телефонна линия за деца