СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


ИЗБРАНИ ОТ КОЛЕКТИВИТЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА СУ „Васил Левски“, гр. Дулово,

 

 

             Във връзка с чл. 265, ал. 1 от ЗПУО и на основание чл. 11, т. 1 и 2 и чл. 14, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата учредяването на Обществения съвет за периода 11. 2022- 11. 2025 година ще се състои на 29.11.2022 г. от 17,00 ч. в Актова зала „Стоян Стоев“ в сградата  на СУ "Васил Левски", гр. Дулово, ул. Кирил и Методий № 11,

 при следния дневен ред:


1.Учредяване на Обществен съвет – избор на членове

2.Избор на председател на Обществения съвет

3.Насрочване на заседание на Обществения съвет 

 

С уважение,

Стелиян Тотев, Директор на СУ "Васил Левски"

 

 

 

 

 

Правомощия на Обществения съвет при СУ „Васил Левски“- гр. Дулово

  Общественият съвет при СУ „Васил Левски“- гр. Дулово има следните правомощия:

 1. Одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
 2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
 3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване - за училищата, и инспектирането на училището;
 4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му - за институциите на делегиран бюджет;
 5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;
 6. Съгласува училищния учебен план;
 7. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Представителят се излъчва след избор от половината членове на заседание на ОС. 
 8. Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
 9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 10. Дава становище по училищния план-прием;
 11. Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
 12. Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор" в държавните и общинските училища;
 13. Участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

 

Протокол от заседание на ОС 1 2022/2023 година

Протокол от заседание на ОС 2 2022/2023 година

Протокол от заседание на ОС 3 2022/2023 година

Отчет за дейността на обществения съвет

 

Протокол от заседание на ОС 1/ 2021 г.

Протокол от заседание на ОС 2/ 2021 г.

Протокол от заседание на ОС 3/ 2021 г.

Протокол от заседание на ОС 4/ 2021 г.

 

Покана за Обществен съвет на 29.02.2024 г.

Покана за Обществен съвет на 16.01.2022 г.

Покана за обществен съвет 12.02. 2020 г.

Покана за обществен съвет 08.08. 2017 г.

Покана за обществен съвет 06.10. 2017 г.

Протокол за обществен съвет 09.02.2018 г.

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Протокол 4

Протокол 5

Протокол от Обществен съвет 1/ 09.02.2018 г.