СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


ИЗБРАНИ ОТ КОЛЕКТИВИТЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА СУ „Васил Левски“, гр. Дулово,


Във връзка с чл. 265, ал. 1 от ЗПУО и на основание чл. 11, т. 1 и 2 и чл. 14, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата учредяването на Обществения съвет ще се състои на 12.11.2019 г. от 17,00 ч. в учителската стая на СУ "Васил Левски", гр. Дулово, ул. Кирил и Методий 11

 при следния дневен ред:


1. Учредяване на Обществен съвет – избор на членове
2. Избор на председател на Обществения съвет
3. Насрочване на заседание на Обществения съвет 

 

С уважение,

Стелиян Тотев, Директор на СУ "Васил Левски"

 

 

 

 

Правомощия на Обществения съвет при СУ „Васил Левски“- гр. Дулово

  Общественият съвет при СУ „Васил Левски“- гр. Дулово има следните правомощия:

 1. Одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
 2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
 3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване - за училищата, и инспектирането на училището;
 4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му - за институциите на делегиран бюджет;
 5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;
 6. Съгласува училищния учебен план;
 7. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Представителят се излъчва след избор от половината членове на заседание на ОС. 
 8. Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
 9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 10. Дава становище по училищния план-прием;
 11. Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
 12. Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор" в държавните и общинските училища;
 13. Участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

Протокол от заседание на ОС 1/ 2021 г.

Протокол от заседание на ОС 2/ 2021 г.

Протокол от заседание на ОС 3/ 2021 г.

Протокол от заседание на ОС 4/ 2021 г.

 

Покана за обществен съвет 12.02. 2020 г.

Покана за обществен съвет 08.08. 2017 г.

Покана за обществен съвет 06.10. 2017 г.

Протокол за обществен съвет 09.02.2018 г.

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Протокол 4

Протокол 5

Протокол от Обществен съвет 1/ 09.02.2018 г.