СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

Документи

 

Правилник за дейността на СУ "Васил Левски"

Годишен план за дейността на училището

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика

Програма за утвърждаване на позитивна дисциплина

Програма за изграждане на позитивен организационен климат

Програма за противодействие на тормоза и насилието в училище

Програма за развитие на училищната общност

Програма за работа с деца в риск от насилие

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Програма за занимания по интереси

Програма за часовете  които не се водят от учители специалисти

План за квалификация на педагогическите специалисти

Етичен кодекс

Стратегия за развитие на училището

Правила за получаване на стипендии

Правила вътрешноинституционална квалификация

План на заседанията на педагогическия съвет

 План за работа при зимни условия

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА опазване МТБ

ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 15 А, АЛ. 2 ОТ ЗДОИ ЗА 2019 г